ביטוח השתלות וטיפולים

אדם הנזקק להשתלה או לטיפול מיוחד בחו״ל, נמצא במצב רפואי חמור מסכן חיים.

סל הבריאות הממלכתי מתקשה להעניק מענה מהיר ומספק ועלות ההוצאות הרפואיות יכולות להגיע למאות אלפי דולרים. ביטוח ההשתלות הפרטיות מאפשר לך לעבור את ההשתלה בחו״ל, במוסדות רפואיים מובילים עם מאגר איברים רחב יותר מהקיים בישראל, מה שמגדיל באופן משמעותי את היכולת למצוא תורם מתאים בזמן הקצר ביותר.

התכנית מעניקה כיסוי להוצאות חשובות נלוות כגון:

1. הערכות רפואיות לפני ביצוע השתלה או טיפול מיוחד, לרבות טיסות הלוך ושוב לחו״ל.
2. איתור והפקת תאי גזע.
3. קציר האיבר המושתל, שימורו והעברתו למקום ביצוע ההשתלה.
4. שיפוי לשירותים הניתנים תוך ביצוע הההשתלה והטיפולים המיוחדים בחו״ל.
5. טיפולים רפואיים בחו״ל, שלא באמצעות אשפוז, לרבת דיאליזה.
6. אשפוז, צוות רפואי וחדר ניתוח.
7. העברות למבוטח ולמלווה.
8. הטסה רפואית.
9. טיסה ושהייה בחו״ל למובטח ולמלווה או לשני מלווים במקרה של מבוטח קטין.
10. טיפולי המשך בחו״ל.
11. הבאת מומחה רפואי לישראל.

במקרה של השתלה שבוצעה במרכזים שאינם בהסכם זכאי המבוטח להחזר הוצאות עד 4,500,000 ש״ח להשתלה וסך של 851,000 ש״ח לטיפולים מיוחדים בחו״ל.

בנוסף התכנית מעניקה:

1. פיצוי חד פעמי להשתלה בחו״ל: המבוצעת ללא השתתפות החברה בסך של 250,000 ש״ח (במקום החזר הוצאות כמפורט לעיל).
2. קצבה חודשית לפני ואחרי ביצוע ההשתלה:
– 5,325 ש״ח לחודש למשך 6 חודשים למועמד להשתלה המרותק למיטתו.
– 5,325 ש״ח לחודש למשך 24 חודשים לאחר ביצוע ההשתלה ובמקרה שהמבוטח ביצע את ההשתלה לפני גיל 60 ונמצא במצב תפקודי סיעודי. לאחר 24 חודשים, הוא יהיה זכאי להמשך גמלה עד 60 חודשים.
3. כיסוי להשתלות מתקדמות: שחלות, מעי, תאי גזע בישראל, איבר מבעלי חיים ואיברים שגודלו במעבדה עד סכומי הביטוח המירביים הקבועים בפוליסה.

יתרונות עיקריים:

– הגדרה רחבה להשתלות המתקדמות ביותר, כולל השתלת שחלות והשתלת איברים שגודלו במעבדה.
– כיסוי ללא תקרה להשתלות ולטיפולים מיוחדים אצל ספקים שבהסדר.
– גמלה חודשית לאחר ביצוע השתלה, עד 60 חודשים.
– מענה למצב בו נדרש אשפוז ארוך בחו״ל כולל הוצאות שהייה למבוטח ולבני משפחתו עד 150,000 ש״ח

תנאי הצטרפות:

גיל הצטרפות: 0-85
דמי הביטוח: לילד – פרמיה קבועה עד גיל 20. למבוגר – הפרמיה נקבעת על פי גיל המבוטח על פי מועד תחילת הביטוח ומשתנה לפי קבוצת גיל עד 66 – ממועד זה הפרמיה קבועה.
תקופת אכשרה: 90 יום.

*הכיסוי יינתן להשתלות העומדות בהוראות חוק השתלות איברים התשס״ה 2029.
*ההוצאות כפופות לסכומי הביטוח המירביים הנקובים בפוליסה.

״האושר הוא ההרגשה שעוצמתה צומחת כשגוברים על מכשול״

פרידריך ניטשה

תן לנו לעזור לך לקבוע את העתיד הפרטי שלך